Le Noble Coran : القرآن الكريم

2 - êyat al koursyye : verset du Trône (255 de sourate al baqarah)

al koursyye
al koursyye
al koursyye
al koursyye
al koursyye
al koursyye
al koursyye
al koursyye
al koursyye

2 - êyat al koursyye : récitation continue

al koursyye
êyat al koursyye (Mechary)